Algemene voorwaarden massageworkshop

 1. Betaling
  Je deelname is definitief na ontvangst van je aanmelding en een aanbetaling van minimaal € 125,00.
  Het volledige cursusbedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.
 2. Annuleren
  Annulering van deelname is kosteloos tot 30 dagen voor aanvang van de cursus.
  Bij annulering tussen 30 dagen en 24 uur voor aanvang van de cursus wordt bij de cursist € 125,00 in rekening gebracht.
  Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de cursus blijft de cursist het volledige cursusbedrag verschuldigd.
  Het niet aanwezig zijn bij (een gedeelte) van de cursus geeft de cursist geen recht op restitutie.
 3. Het certificaat (bewijs van deelname) wordt alleen aan de cursist uitgereikt, na het volgen van de volledige cursus.
 4. De cursus vind alleen doorgang bij een, door de docent gestelde, minimum aantal deelnemers.
 5. Indien een cursus niet doorgaat, wordt het reeds betaalde bedrag volledig gerestitueerd aan de cursist.
 6. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot uitsluiting van deelname.
  Dit ter beoordeling van de docent.
 7. De cursist is en blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelen tijdens de cursus.
 8. De cursist zal de docent voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand alsmede gebruik van medicijnen e.d.

Privacy Verklaring Massage-Terschelling

Massage-Terschelling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Via de website:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.

In de massagepraktijk:
Sommige categorieën persoonsgegevens die we verzamelen kwalificeren we als 'bijzondere gegevens', op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de massage hebben we je medische gegevens nodig, en hierin hebben wij een beroepsgeheim. Bij de intake stellen we vragen over bijvoorbeeld je gezondheid. Je kunt er zelf voor kiezen om deze bijzondere gegevens met ons te delen. Als je bijzondere gegevens met ons deelt, stem je ermee in dat we deze gegevens gebruiken voor de aangegeven doeleinden (de massages). Bijzondere gegevens gebruiken we alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan of met jouw toestemming.

De toestemming kun je ieder moment intrekken. Houd er rekening mee dat je in sommige gevallen dan geen of minder goed gebruik kan maken van onze dienst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Massage-Terschelling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Massage-Terschelling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Massage-Terschelling) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Massage-Terschelling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Massage-Terschelling verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Massage-Terschelling gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massage-Terschelling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@massage-terschelling.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Massage-Terschelling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Massage-Terschelling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.